Predictive mathematic modelling of mining processes


  • Predictive mathematic modelling of stress-deformed state of rocks massifs under hard mining-geological conditions.

There was performed geomechanical justification of parameters of development systems, process shemes for mine reserves development under hard mining-geological conditions (Gaiskoye, Uchalinskoye, Novo-Uchalinskoye, Podolskoye, Yubileynoye, Uzelginskoye, Molodezhnoye, Kamaganskoye, Safyanskoye, Novy Sibai, Ozernoye, Aikhal, Udachnoye, Sheregeshskoye and others.) Mathematic models for predicting the stress-deformed state of the rocks massif at given deposits are developed. The geomechanical provision of mining operations during the process of deposits exploitation is performed.