Estimation of stress-deformed state of the rocks


  • Field measurements of stress-deformed state of rocks massifs

The specialists of the laboratory performed geomechanical justification of parameters for development systems, process schemes for mine reserves development under hard mining-geological conditions (Gaiskoye, Uchalinskoye, Novo-Uchalinskoye, Podolskoye, Yubileynoye, Uzelginskoye, Molodezhnoye, Kamaganskoye, Safyanskoye, Novy Sibai, Ozernoye, Aikhal, Udachnoye, Sheregeshskoye and others.)